Het huishoudelijk reglement van Stichting “De Vrienden van Lourdes”

Inhoudsopgave

Artikel  1: structuur
Artikel  2: hoofd zelatrice / zelateur benoeming
Artikel  3: zelatrice / zelateur benoeming
Artikel  4: opgave zieken
Artikel  5: de verloting
Artikel  6: vrije reizen
Artikel  7: het aantal bestuursleden
Artikel  8: de penningmeester
Artikel  9:

Artikel 1
Structuur

Binnen Stichting “De Vrienden van Lourdes” zijn de volgende werkgroepen actief:

Taken werkgroep donateurs

Taken werkgroep bedevaarten

Taken werkgroep kaarskensprocessie

Artikel 2
Hoofd zelatrice / zelateur benoeming

De benoeming van een hoofd zelatrice/zelateur geschiedt door de werkgroep donateurs. Per stad, dorp of gehucht worden één of meer (dit naar oordeel van de werkgroep)  hoofd zelatricen of –zelateurs benoemd. De taak van deze hoofd zelatrice of zelateur is:

Artikel 3
Zelatrice / zelateur benoeming

De benoeming van de zelatricen en zelateurs geschiedt door de hoofd zelatrice of hoofd zelateur of door de werkgroep donateurs. De taak van de zelatrices/zelateurs bestaat uit:

Artikel 4
Opgave zieken

  1. Omdat de primaire doelstelling van onze stichting is: zieke mensen in de gelegenheid stellen een vrije reis naar Lourdes te maken, hoeven deze géén donateur te zijn van onze vereniging.
  2. Om iedereen een kans te geven mogen zieken die binnen de afgelopen vijf jaar al een keer zijn uitgeloot, niet deelnemen aan de trekking.
  3. Ernstige en langdurige zieken, maar vooral die zieken, die verzorging nodig hebben hebben de voorkeur.
  4. Ook de gehandicapten moeten niet worden vergeten.
  5. Zieken gaan mee op eigen verantwoordelijkheid.
  6. Leeftijd is geen beperking. De zieke moet echter de (zware) treinreis nog wel aankunnen.
  7. Het heeft de voorkeur, dat men de zieke vooraf benadert en informeert of deze wenst mee te loten voor een vrije Lourdes reis.
  8. Per 50 donateurs uit een woonplaats mag één zieke worden opgegeven.

Artikel 5
De verloting

Eenmaal per jaar op de zondag zo dicht mogelijk bij 11 februari (de eerste verschijning van Maria aan Bernadette was op zondag 11 februari 1858) vindt door middel van loting de aanduiding van zieken en donateurs plaats, welke dat jaar gratis naar Lourdes mee mogen gaan.

Loting zieken

De binnengekomen ziekenlijsten worden voor de verloting gecontroleerd door de werkgroep bedevaarten.

Loting donateurs

Uiterlijk drie dagen voor de trekking krijgen de donateurs bericht van plaats en tijd van de trekking via een aantal dag- of weekbladen.

Loting zelatricen / zelateurs

Artikel 6
Vrije reizen

Onder een vrije ziekenreis wordt verstaan: een treinreis tweede klas en verblijf in een acceuil.

Onder een vrije donateurs reis wordt verstaan: een treinreis tweede klas en verblijft in een door de werkgroep bedevaarten aangegeven hotel.

Zieken

Het doorgeven van een vrije reis is niet toegestaan. Uitstel van een vrije reis is niet mogelijk, tenzij de werkgroep bedevaarten anders beslist.

Donateurs

Het doorgeven van een vrije reis is toegestaan aan de partner en personen met bloedverwantschap in de eerste graad. Dus ouder aan kind, kind aan ouder of kinderen onderling. Samenlevenden worden beschouwd als levenspartners. Doorgeven van een vrije reis aan een zieke is altijd toegelaten. Uitstel van een vrije reis is mogelijk tot maximaal drie jaar, tenzij de werkgroep bedevaarten anders beslist.

Zelatricen / zelateurs

Het doorgeven van een vrije reis is niet toegestaan. Bij het niet opnemen wordt de reis opnieuw verloot onder de zelatricen/zelateurs. Doorgeven van een vrije reis aan een zieke is dus niet toegelaten. Uitstel van een vrije reis is mogelijk tot maximaal drie jaar, tenzij de werkgroep bedevaarten anders beslist.

Artikel 7
Het aantal bestuursleden

Het aantal bestuursleden bedraagt minimaal zeven en maximaal 11.

Artikel 8
De penningmeester

De penningmeester beheert de geldmiddelen van de vereniging. In de eerste vergadering van het jaar legt hij rekening en verantwoording af aan het bestuur van zijn beheer over het afgelopen jaar.

Artikel 9 

Dit huishoudelijk reglement treedt in werking op de datum zijner vaststelling, zijnde 31 januari 2003.

Donateur worden
Verloting vrije reizen
De stichting
Webdesign door GrèfixPrivacyVerwerkersovereenkomst