Geïnteresseerd in de statuten van Stichting “De Vrienden van Lourdes”?

Inhoudsopgave

Artikel  1: naam en zetel
Artikel  2: doel
Artikel  3: het vermogen van de Stichting
Artikel  4: bestuur
Artikel  5: bestuursvergaderingen
Artikel  6: bestuursbesluiten
Artikel  7: bestuursbevoegdheid
Artikel  8: vertegenwoordiging
Artikel  9: einde bestuurslidmaatschap
Artikel 10: boekjaar en jaarstukken
Artikel 11: reglement
Artikel 12: statutenwijziging
Artikel 13: ontbinding en vereffening
Artikel 14: slotbepalingen
Artikel 15: slotbepalingen

Statuten

Artikel 1
Naam en Zetel

De stichting draagt de naam: Stichting “De Vrienden van Lourdes”. Zij heeft haar zetel in de gemeente Baarle-Nassau.

Artikel 2
Doel

Stichting “De Vrienden van Lourdes” heeft als doel het bevorderen van de mogelijkheid om vooral zieken een gratis bedevaart naar Lourdes te laten maken. Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het eerder genoemde in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verkrijgen en beheren van gelden en het financieren van activiteiten van de meest uiteenlopende aard.

Artikel 3
Het vermogen van de stichting

Het vermogen van Stichting “De Vrienden van Lourdes” zal gevormd worden door subsidies en donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten en alle andere verkrijgingen en baten.

Artikel 4
Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit een oneven aantal van tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde door het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. De bestuursleden mogen geen samenwonende partners of echtgenoten zijn. Tussen tenminste tweederde van het totaal aantal bestuursleden mag onderling geen bloedverwantschap of aanverwantschap in de rechte lijn of zijlijn tot en met de derde graad bestaan.

Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de bestuursleden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door één persoon worden vervuld. Bestuursleden worden benoemd voor onbepaalde tijd. Bij het ontstaan van één (of meer) vacature(s) in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen (of zal het enige overblijvende bestuurslid) binnen twee maanden na het ontstaan van de vacature(s) daarin voorzien door de benoeming van één (of meer) opvolger(s) .

In geval van één of meer vacatures in het bestuur vormen de overblijvende bestuursleden, of vormt het overblijvende bestuurslid, een wettig samengesteld bestuur.

De bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Artikel 5
Bestuursvergaderingen

De bestuursvergaderingen worden gehouden ter plaatse in Nederland of België als bij de oproeping bepaalt. Ieder kalenderjaar worden tenminste twee vergaderingen gehouden. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, wanneer één van de bestuursleden daartoe schriftelijk en onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten de oproeping doet. Deze oproeping geschiedt tenminste zeven dagen van tevoren, de dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend, door middel van oproepingsbrieven.

De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen.

Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden van vergaderingen niet in acht genomen.

De vergaderingen worden geleid door de voorzitter; bij diens afwezigheid voorzien de aanwezigen zelf in de leiding van de vergadering.

Van het behandelde in de vergaderingen worden notulen gemaakt door de secretaris of door één van de andere aanwezigen, door de voorzitter van de vergadering daartoe aangezocht. De notulen worden vastgesteld en getekend door degenen, die in de vergadering als voorzitter en secretaris hebben gefungeerd.

Artikel 6
Bestuursbesluiten

Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige besluiten nemen indien de meerderheid van de in functie zijnde bestuursleden ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een ander bestuurslid laten vertegenwoordigen op overlegging van een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht. Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één ander bestuurslid als gevolmachtigde optreden.

Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld schriftelijk, al dan niet per enig telecommunicatiemiddel, hun mening te uiten. Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening door de voorzitter bij de notulen wordt gevoegd.

Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voorschrijven worden alle bestuursbesluiten genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, tenzij één bestuurslid vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.

Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de statuten voorzien, beslist de voorzitter van de vergadering.

Artikel 7
Bestuursbevoegdheid

Het bestuur is belast met het besturen van de stichting. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding en bezwaring van registergoederen.

Het bestuur is niet bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, tenzij het besluit wordt genomen met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuursleden.

Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.

Artikel 8
Vertegenwoordiging

Het bestuur vertegenwoordigt de stichting. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan twee gezamenlijk handelende bestuursleden, die de functie van voorzitter, secretaris of penningmeester uitoefenen.

Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden, alsook aan derden, om de stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

Artikel 9
Einde bestuurslidmaatschap

Het bestuurslidmaatschap van een bestuurslid eindigt wanneer degene overlijdt, wanneer hij het vrije beheer over zijn vermogen verliest, door schriftelijke ontslagneming (bedanken), door ontslag verleend door de gezamenlijke overige bestuursleden of door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.

Artikel 10
Boekjaar en jaarstukken

Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar. Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de stichting afgesloten. Daaruit worden door het bestuur een balans en een staat van baten en lasten over het geëindigde boekjaar opgemaakt, welke jaarstukken vervolgens door het bestuur worden vastgesteld.

Artikel 11
Reglement

Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn.

Het bestuur is te allen tijde bevoegd het reglement te wijzigen of op te heffen.

Op de vaststelling, wijziging en opheffing van het reglement is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing.

Artikel 12
Statutenwijziging

Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Het besluit daartoe moet worden genomen met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle bestuursleden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, zonder dat in het bestuur enige vacature bestaat.

De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Ieder bestuurslid afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.

Artikel 13
Ontbinding en vereffening

Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden. Op het daartoe te nemen besluit is het bepaalde in artikel 12 lid 1 van toepassing. De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.

Bij de ontbinding van de stichting geschiedt de vereffening door het bestuur. Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van kracht. Een overschot na vereffening dient besteed te worden overeenkomstig de doelstelling van de stichting. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting gedurende zeven jaren berusten onder de door de vereffenaars aan te wijzen persoon.

Artikel 14
Slotbepalingen

In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.

Artikel 15
Slotbepalingen

De eerste bestuursleden worden bij de akte van oprichting benoemd.

Donateur worden
Verloting vrije reizen
De stichting
Webdesign door GrèfixPrivacyVerwerkersovereenkomst